Twinkle Twinkle little kids

Gastouderopvang in Voorhout voor kinderen tussen 0 en 4 jaar.

info@twinkletwinkle.nl

06 38061432

www.ttlk.nl

Privacy Policy


Als bezoeker en klant van Twinkle Twinkle litte kids (hierna TTLK) heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is dit privacybeleid opgesteld. In dit privacybeleid is te lezen hoe en wanneer TTLK uw gegevens verwerkt en registreert.


Uw gegevens

Kind
Naam
Adresgegevens
Geboortedatum
Medische gegevens
Beeldmateriaal
Gegevens over de verzorging en de ontwikkeling van uw kind
Verslaglegging van gesprekken
Andere persoonsgegevens die u met mij deelt

Ouder
Naam
Adresgegevens
Burgerservicenummer
E-mailadres
Telefoonnummer
Andere persoonsgegevens die u met mij deelt

Doel gegevensverwerking

TTLK verwerkt bovenstaande persoonsgegevens om:
- uitvoering te geven aan onze overeenkomst;
- de juiste zorg en begeleiding te bieden aan uw kind(eren) tijdens de opvang;
- u te informeren over de opvang van uw kind(eren) en de daaraan gerelateerde zaken;
- het voeren van een administratie;
- te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens zullen niet gedeeld worden met derden tenzij:
- u hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven;
- het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst;
- het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

TTLK neemt de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Controle over uw gegevens

- U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, het te laten corrigeren of het te laten verwijderen;
- Tevens heeft u het recht om eerder verleende toestemmingen voor gegevensverwerking in te trekken, om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en om te vragen naar overdracht van uw gegevens aan uzelf of aan een ander.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard dan voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Vragen

In geval van vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen.